1MM TEPELNÉ IZOLACE TK®-THERM USPOŘÍ TEPLO JAKO 10CM POLYSTYRENU

Tepelná izolace staveb termoizolační stěrkou TK®-THERM nabízí výraznou úsporu na vytápění objektů, kdy tepelně izoluje prostory přibližně stejnou měrou, jako 10cm široká vrstva polystyrenu. V zimních měsících tepelná izolace TK®-THERM zajišťuje ochranu prostoru před nežádoucími úniky tepla a zabraňuje tvorbě tepelných mostů; v letních měsících pak chrání prostory naopak před průnikem nežádoucího tepla ze stěn. 
Tepelná izolace TK®-THERM zajišťuje v průběhu celého roku vysokou tepelnou pohodu.

NAŠE SPECIÁLNÍ CENOVÁ NABÍDKA PLATÍ POUZE PRO ČESKOU REPUBLIKU


Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

.

1.1. Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) se vztahují na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností Elektrofyzika s.r.o., se sídlem č.p. 89, 679 13 Vavřinec, IČO: 03054721, DIČ: CZ03054721, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83419, („Prodávající“) a zákazníkem („Kupující“) v souvislosti nebo na základě koupě Zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě Prodávajícího na URL adrese www.tepelnaizolace.info („Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem Zboží.

1.2. Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 a 3 těchto Obchodních podmínek („Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě.

1.3. Není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke Zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

1.4. Tyto Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.) než jen prostřednictvím Internetového obchodu.

2. Elektronická objednávka

2.1. Elektronickou objednávkou se ve smyslu těchto Obchodních podmínek rozumí odeslání objednávky v podobě online objednávkového formuláře na příslušné URL adrese Internetového obchodu. Kupujícímu je před odesláním objednávky dána možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávkového formuláře vložil, odesláním objednávky Kupující činí nabídku na uzavření Kupní smlouvy na vybraný počet balení Zboží („Objednané Zboží“) za cenu určenou v souladu s článkem 6. Data z objednávkového formuláře jsou elektronickou formou doručena k rukám Prodávajícího.

2.2. Odesláním online objednávky Kupující akceptuje aktuální znění Obchodních podmínek platných pro Internetový obchod v době odeslání objednávky, souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Tyto Obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na webových stránkách Internetového obchodu a jsou též Kupujícímu zaslány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky dle článku 3.1 těchto Obchodních podmínek.

2.3. Kupující souhlasí s tím, aby byl zpětně kontaktován elektronicky a/nebo telefonicky, a to Prodávajícím nebo jeho oprávněným zástupcem a/nebo třetí důvěryhodnou osobou včetně třetí důvěryhodné společnosti (dopravce) za účelem ověření správnosti vložených údajů a pro udělení souhlasu s expedicí Objednaného Zboží.

2.4. Telefonické ověření objednávky probíhá jak ze strany Prodávajícího, tak i ze strany třetí společnosti (dopravce, obchodník), pověřené Prodávajícím dopravou Zboží Kupujícímu. Elektronické ověření objednávky pak probíhá ze strany Prodávajícího. Odpovědný pracovník třetí společnosti je oprávněn s Kupujícím dohodnout telefonicky přesné datum a čas doručení Objednaného Zboží k rukám Kupujícího.

3. Uzavření Kupní smlouvy

3.1. Samotná Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu v elektronické podobě.

3.2. Není-li určeno jinak, potvrzení o přijetí objednávky je Kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu zadanou v online objednávkovém formuláři. Od okamžiku doručení potvrzení přijetí objednávky Prodávajícího Kupujícímu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím práva a povinnosti, které jsou vymezeny platnými právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami, zejména povinnost Prodávajícího obstarat a dodat Objednané Zboží a povinnost Kupujícího převzít dodané Zboží a zaplatit Kupní cenu.

3.3. Kupující se s Prodávajícím dohodl, že objednávka Zboží je akceptovatelná Prodávajícím pouze, pokud je odeslána online pomocí objednávkového formuláře v Internetovém obchodu, v rámci něhož Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami vybráním příslušného formulářového pole objednávkového formuláře. Prodávající je oprávněn nepřijmout objednávku, která není učiněna v souladu s těmito Obchodními podmínkami, nebo takovou objednávku Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout přiměřenou lhůtu. Marným uplynutím lhůty se na objednávku hledí, jakoby nebyla doručena.

3.4. Kupující a Prodávající se tímto závazně dohodli, že souhlas s těmito Obchodními podmínkami a závazné potvrzení přijetí elektronické objednávky ze strany Prodávajícího jsou podmínkami pro uzavření Kupní smlouvy.

3.5. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto Obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

3.6. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

3.7. Předmětem Kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v elektronické objednávce uskutečněné na příslušné URL adrese Internetového obchodu. Kupující není oprávněn po Prodávajícím požadovat či právně vymáhat jakékoliv jiné Zboží podobného či jiného charakteru a ani jej požadovat jako kompenzaci v případě, že je Objednané Zboží momentálně nedostupné.

3.8. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

4. Termín a způsob dodání

4.1. Kupující je povinen telefonicky dohodnout přesný termín, tedy datum a hodinu doručení Objednaného Zboží s pracovníkem třetí důvěryhodné osoby (dopravce). Kupující je povinen Zboží převzít v termínu dohodnutém dle předchozí věty nebo podle článku 4.2. Kupující je rovněž povinen řídit se pokyny v dokumentaci dodané Prodávajícím.

4.2. Prodávající je povinen dodat Objednané Zboží za předem dohodnutou cenu a v předem dohodnutém termínu, a to vše v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Přesný termín doručení, tedy datum a hodinu, si Kupující domlouvá sám s třetí důvěryhodnou společností, tedy s dopravcem.

4.3. Prodávající se zavazuje dodat Objednané Zboží Kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od data uzavření kupní smlouvy. V případě, že Objednané Zboží není možné ze strany Prodávajícího dodat ve lhůtě dle předchozí věty, Prodávající o této skutečnosti informuje Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v elektronickém objednávkovém formuláři.

5. Náklady na dodání Zboží a převzetí Zboží

5.1. Náklady na dodání/dopravu Objednaného Zboží nese Kupující. Tyto náklady nejsou zahrnuty v ceně za Zboží určené v souladu s článkem 6.

5.2. V případě, že Objednané Zboží není Kupujícím opakovaně převzato od pracovníka smluvní doručovací společnosti (dopravce) a vrátí se zpět k rukám Prodávajícího, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží a Prodávající má právo v případě opětovného objednání téhož Zboží k rukám téhož Kupujícího účtovat cenu za dodání Zboží v plné výši zvýšenou o plnou cenou za dodání/dopravu v souladu s ceníkem dopravce.

5.3. Objednané Zboží je dodáno k rukám Kupujícího prostřednictvím dopravní společnosti PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, DIČ: CZ25194798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105858 („PPL CZ“), nebo jiným dopravcem zvoleným prodávajícím.

5.4. Náklady na dodání Zboží se řídí platným ceníkem společnosti PPL CZ, který je dostupný na internetových stránkách www.ppl.cz, konkrétně https://www.ppl.cz/main.aspx?cls=art&tre_id=61&art_id=412 jako ceník přepravného, nebo jiného dopravce zvoleného Prodávajícím.

5.5. Kupující převezme Objednané Zboží od pracovníka třetí společnosti (dopravce), což potvrdí svým podpisem poté, co uhradí účtovanou cenu za dodané Zboží (v případě platby dobírkou), včetně nákladů na dopravu. Kupující je povinen se ujistit, že Zboží dorazilo v pořádku a nepoškozené ještě před odjezdem pracovníka dopravce, který Zboží doručil.

5.6. Pokud Kupující nepřevezme Zboží z důvodu poškození Zboží v průběhu dopravy, má Kupující povinnost sepsat s odpovědnou osobou společnosti PPL CZ, nebo jiným dopravcem, který Zboží na základě pověření Prodávajícího doručil, Reklamační protokol, jehož vzor pro PPL CZ je dostupný na URL adrese: https://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace. Každá zásilka je v průběhu dopravy společností PPL CZ standardně pojištěna. Doklad o pojištění je umístěn na webových stránkách společnosti PPL CZ.

6. Cena za Zboží, platnost cen, změny v cenách a účtování jiných poplatků

6.1. Všechny ceny za Zboží uvedené na webové stránce Internetového obchodu jsou uvedeny včetně aktuální sazby DPH i bez DPH. V případě rozporu výše DPH s aktuálně platnými právními předpisy je rozhodující cena bez DPH, ke které bude připočtena DPH v aktuálně platné výši. Všechny ceny jsou uváděny v korunách českých, není-li uvedeno jinak. Všechny ceny za Zboží a služby jsou platné pouze pro webovou stránku Internetového obchodu. Jiné, než uvedené ceny za podobné (či shodné) Zboží nejsou po Prodávajícím právně vymahatelné.

6.2. Prodávající je oprávněn poskytovat individuální množstevní slevy, akční či jiné ceny, než je uvedeno v Internetovém obchodě. Takto kalkulované ceny si Prodávající s Kupujícím dohaduje na základě předchozí (osobní, telefonické, písemné) dohody. Takto individuálně kalkulované ceny nejsou právně vymahatelné pro jiné případy. Není možné právně nárokovat či soudně vymáhat ceny za případné stejné nebo podobné výrobky, pokud jsou uvedeny na jiných webových stránkách nebo v jakýchkoliv jiných reklamních prezentacích v rámci jakékoliv reklamní kampaně v jakékoli podobě od jiných společností či na jiných webových stránkách nebo v jakýchkoliv jiných reklamních prezentacích v rámci jakékoliv reklamní kampaně v jakékoli podobě ve vlastnictví Prodávajícího.

6.3. Všechny ceny uvedené na webových stránkách Internetového obchodu jsou platné od okamžiku uveřejnění nabídky Prodávajícího na webových stránkách Internetového obchodu do odvolání. Pro danou Kupní smlouvu se použijí ceny Zboží a služeb platné v době uskutečnění objednávky. Platby za dodání Zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto Obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně Zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná kupní cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje.

6.4. K ceně za Zboží mohou být účtovány další poplatky (např. balné či administrativní poplatky) vyjma dohodnuté ceny za dopravu viz článek 5. K uvedeným cenám za Zboží je vždy účtován poplatek za dopravu ve výši dle článku 5.4, o nějž je navýšena konečná suma splatná Kupujícím.

6.5. Ceny jsou stanoveny bez daní, celních poplatků, pojištění a dopravy, které budou účtovány Kupujícímu samostatně (a to i za dílčí plnění), zpravidla ve faktuře Prodávajícího (jejíž obsah určí Prodávající), pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

6.6. Prodávající má právo na změnu cen za Zboží. Na každou změnu v cenách Zboží je potenciální Kupující upozorněn na vhodné webové stránce Internetového obchodu. Ve výjimečných případech jsou všechny změny v cenách za Zboží a služby Kupujícímu sděleny osobně a/nebo telefonicky a/nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v elektronickém objednávkovém formuláři Internetového obchodu. Změna ceny Zboží se však nijak nedotýká ceny Objednaného Zboží dle Kupních smluv uzavřených před touto změnou.

7. Způsob platby za Zboží

7.1. Kupující je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů platby a povinen uhradit sjednanou cenu za Objednané Zboží dle uzavřené Kupní smlouvy:
a) předem v hotovosti v místě sídla Prodávajícího, na základě řádně vystavené faktury;
b) předem bankovním převodem na základě řádně vystavené zálohové faktury k rukám Prodávajícího na číslo účtu: 000000 – 265141765 / 0300, BIC (SWIFT) CEKOCZPP, IBAN CZ5203000000000265141765 vedený u ČSOB, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika (viz www.csob.cz), tel.: +420 800 110 808;
c) předem poštovní poukázkou prostřednictvím služeb společnosti Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, Česká republika, na základě řádně vystavené Zálohové faktury Prodávajícího k rukám Prodávajícího na číslo účtu: : 000000 – 265141765 / 0300, BIC (SWIFT) CEKOCZPP, IBAN CZ5203000000000265141765 vedený u ČSOB a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika (www.csob.cz ) tel.: +420 800 110 808;
d) dobírkou k rukám odpovědného pracovníka dopravce, společnosti PPL CZ.

7.2. Pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak, jiné formy úhrady za Objednané Zboží nejsou akceptovatelné.

7.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 7.4 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.

7.4. V případě platby předem je kupní cena za Zboží splatná do [pěti (5)] dnů od uzavření Kupní smlouvy, nestanoví-li daňový doklad lhůtu delší. V případě platby dobírkou je kupní cena za Zboží splatná při převzetí Zboží.

8. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ze strany Kupujícího – spotřebitele

8.1. V případě, že je Kupujícím spotřebitel, uplatní se speciální ustanovení tohoto článku 8 o právu Kupujícího – spotřebitele na odstoupení bez uvedení důvodu od Kupní smlouvy. V případě jiných Kupujících se ustanovení tohoto článku 8 neuplatní.

8.2. Spotřebitelé ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku mají právo jednostranně a bez udání důvodu od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od okamžiku převzetí Zboží odstoupit (nejedná-li se například o případ Zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím) a požadovat vrácení finančních prostředků včetně DPH zaplacených za Zboží, pokud Zboží zakoupili a Kupní smlouvu uzavřeli prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím Internetového obchodu). V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

8.3. Odstoupení od Kupní smlouvy je třeba zaslat písemně doporučenou poštou na adresu Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího elektrofyzika@email.cz. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je online ke stažení a vytištění na webových stránkách internetového obchodu.

8.4. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel.

8.5. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, bezhotovostně na účet oznámený mu v souladu s článkem 8.3. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

8.6. Veškeré náklady Kupujícím vynaložené v rámci procesu odstoupení od Kupní smlouvy nejsou právně vymahatelné a nese je sám Kupující v plné výši. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupujícímu vyplacena zpět pouze již uhrazená cena za Objednané Zboží.

8.7. Pokud Kupující uplatní právo na odstoupení od Kupní smlouvy, Objednané Zboží musí být doručeno zpět k rukám Prodávajícího kompletní, nepoškozené, neopotřebené, neporušené a včetně veškeré písemné dokumentace a nejlépe v původním obalu. Zjistí-li Prodávající, že vrácené Zboží je poškozené, nekompletní či jakkoliv znehodnocené, nebo chybí nebo je neúplná dokumentace, je oprávněn ponížit částku, kterou Kupujícímu vrací o poměrnou část, odpovídající míře znehodnocení Zboží.

9. Komunikace s Prodávajícím

9.1. Komunikace s Prodávajícím a/nebo jeho oprávněným zástupcem probíhá telefonicky a/nebo prostřednictvím elektronické pošty a/nebo písemně, v listinné formě.

9.2. Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

9.3. Komunikace probíhá v českém jazyce, případně po předchozím schválení ze strany Prodávajícího v jazyce daného státu Kupujícího nebo v jazyce dle dohody učiněné prostřednictvím elektronické pošty.

9.4. Písemnou komunikaci adresovanou Prodávajícímu je třeba vždy zasílat pouze a jen na poštovní adresu Prodávajícího uvedenou v článku 1.1. Nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak, komunikace prostřednictvím jiné poštovní adresy není přípustná a nebude na ni brán zřetel.

10. Záruční podmínky

10.1. Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud bylo Zboží prokazatelně znehodnoceno:
10.1.1. neodbornou manipulací ze strany Kupujícího, zejména:
poškozením víka obalu, např. odklopením, odlomením, vylomením, prohnutím, poškrábáním či jiným mechanickým poškozením;
poškozením obalu např. pádem z výšky, prosednutním, prohnutím či jiným mechanickým poškozením;
zásahem do vlastností Zboží jiným způsobem, než je uvedeno v doporučení Prodávajícího, které znehodnotí vlastnosti Zboží. Takovým zásahem se rozumí zejména smíchání TK®-THERM s chemickými či jinými látkami, které vlastnosti Zboží znehodnotí;
aplikací TK®-THERM na povrchy, které nevyhovují doporučení Prodávajícího, tím se rozumí zejména nevhodné nanesení na nestálé, nepevné, mokré či znečištěné plochy, na povrchy neodmaštěné a nenapenetrované (v případě aplikace na stávající nátěry) a nebo nanesení TK®-THERM na vícevrstvé nátěry, které je jinak nutné před aplikací TK®-THERM odstranit, nanesení na nesavé povrchy, na kterých nebyl proveden pojivový můstek, nevhodnou aplikací stříkací pistolí tlakem vyšším než pět set tisíc (500 000) pascalů (Pa), respektive pět (5) barů;
10.1.2. zásahem vyšší moci či přírodními živly.

10.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, a že Zboží vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.
10.3. Pokud je Kupní smlouva uzavřena Kupujícím-spotřebitelem, řídí se práva z vad a záruka za jakost Zboží ustanoveními občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně spotřebitele“).

10.4. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li smluvními stranami sjednána nebo Prodávajícím poskytnuta doba delší.

11. Náklady na použití komunikačních prostředků

11.1. Hovorné na telefonní čísla uvedená na webových stránkách Internetového obchodu je účtováno Kupujícímu dle standardního ceníku telefonních operátorů, ledaže Kupující využije možnost volat na linku zdarma: + 420 800 212 800, která je zdarma pouze pro volající z České republiky. V případě využití roamingu (volání ze zahraničí) na tel. [telefonní číslo] je hovorné účtováno Kupujícímu dle standardního ceníku telefonních operátorů.

11.2. K žádnému z uvedených telefonních čísel nejsou ze strany Prodávajícího účtovány žádné vedlejší či skryté poplatky.

12. Mimosoudní řešení sporů v případě Kupujícího – spotřebitele

12.1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, má právo na mimosoudní řešení sporu z Kupní smlouvy v souladu s § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz), (dále jen „ČOI“).

12.2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího-spotřebitele, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

12.3. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Kupující-spotřebitel povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Prodávajícím.

12.4. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost Kupujícího-spotřebitele řešit případný spor postupem v souladu s článkem 15.2.

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření Kupní smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností souvisejících s Kupní smlouvou Prodávající shromažďuje a dále zpracovává poskytnuté osobní údaje ve své databázi. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Kupující je tímto poučen, že má právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat na Prodávajícím vysvětlení v případě, že pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života Kupujícího nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

14. Platnost a změny Obchodních podmínek

14.1. Prodávající je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky. Změněné Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách Internetového obchodu nebo pozdějším dnem v nich stanoveným.

14.2. Smluvní vztahy, které vznikly před účinností nových Obchodních podmínek, se řídí Obchodními podmínkami platnými ke dni vzniku smluvního vztahu.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Tyto Obchodní podmínky, veškeré Kupní smlouvy a právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí a budou vykládány v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Touto volbou však není Kupující - spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení jiného právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence této volby práva jinak použila.

15.2. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem těchto Obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor smírnou cestou do [třiceti (30)] kalendářních dnů a jedná se o Kupní smlouvu uzavřenou s Kupujícím, který není spotřebitelem, budou všechny spory vzniklé z Kupní smlouvy a/nebo ve spojení s ní rozhodovány českým soudem místně příslušným podle sídla Prodávajícího.

15.3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.4. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.5. V případech, kdy je Kupujícím podnikatel, platí, že se nepoužije § 558 odst. 2 občanského zákoníku a  obchodní zvyklosti se pro výklad Kupní smlouvy použijí až po ustanoveních občanského zákoníku či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení právních předpisů, která nemají donucující charakter).

15.6. Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
15.7. Kupující, který je podnikatelem, tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
15.8. Pro případ, že je Kupující podnikatelem, vylučují smluvní strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01. 09 2016